Standpunten

Zoeken

Bestuur

Dienstbaarheid naar de burger staat voorop en is vanzelfsprekend. De samenleving is volop in beweging en verandert. Ook de taak en rolopvatting van de overheid en de verwachtingen die burgers hebben. De lokale overheid heeft steeds meer taken gekregen. Daarom dienen bestuursmodellen aangepast te worden aan deze nieuwe omstandigheden.

Lees verder

Cultuur

Kunst en cultuur vormen een waarde op zich: ze dragen bij aan een aangenaam woonklimaat, een aantrekkelijke stad of dorp voor toeristen en dragen zo bij aan een gezonde economie.

Lees verder

Detailhandel

Kwalitatief goede en aantrekkelijke winkel-gebieden, met voldoende diversiteit in het aanbod, dragen bij aan een prettige leefomgeving.

Lees verder

Jeugdzorg

Jeugdzorg is een nieuwe taak van de gemeente. Uitgangspunt moet een positief jeugdbeleid zijn, waarin uitgegaan wordt van versterking van de eigen mogelijkheden van ouders en kinderen. Bij de aanpak van jongeren in probleem-situaties en/of met probleemgedrag staat hun toekomst altijd centraal. Probleemgedrag wordt vooral via preventie aangepakt, niet alleen via repressie.

Lees verder

Natuur, milieu & recreatie

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het landschap strekt zich verder uit dan de gemeente grens en zou op Walchers niveau besproken moeten worden. We willen geen verdere afbreuk van datgene wat we hebben. De PvdA vindt dat gemeentelijke organisaties alleen duurzame en, waar mogelijk, circulaire producten inkopen.

Lees verder

Onderwijs

Volledig toegankelijk onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Voor zijn kwaliteit is het onderwijs afhankelijk van 3 pijlers: de ouders, de school en de omgeving.

Lees verder

Ruimte

De ruimtelijke vormgeving en de inrichting van de openbare ruimte moet passen bij het karakter van de stad of het dorp. Dat karakter wordt bepaald door de bewoners zelf en hun woon/werk situatie, door bedrijven en winkels en door toeristen die Vlissingen bezoeken. Allemaal hebben ze behoefte aan een passende infrastructuur.

Lees verder

Schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een maatschappelijk isolement. Mensen met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat kinderen opgroeien in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen met sport, schoolreis, cultuur, verjaardagen, enz. Toegang tot de schuldhulpverlening moet worden vereenvoudigd. Betreffende organisaties moeten zich proactief inzetten voor de burgers. Denken in en zoeken naar mogelijkheden, dat moet het beleid worden!

Lees verder

Sport

Sport verbroedert en verbindt.

Lees verder

Veiligheid

Binnen de regio en de stad onderscheiden wij verschillende uitvoerende organisaties. Op regionaal niveau is er de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de fysieke veiligheid van bewoner en toerist. Door sterker in te zetten op wijk- en gebiedsgericht werken zal de veiligheid in de buurt en om het huis verbeteren.

Lees verder

Vrijwilligers

Mensen die zich die zich vrijwillig inzetten, hetzij als mantelzorger dan wel binnen een vereniging of instelling, verdienen niet alleen waardering maar ook steun vanuit de gemeente. Vrijwilligerswerk is geen gratis alternatief voor publieke diensten.

Lees verder

Werk

Meedoen in de samenleving staat voor de PvdA Vlissingen voorop. Daarvoor is het hebben van een baan een belangrijke voorwaarde. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk. Als dat niet mogelijk is zorgt de gemeente voor mogelijkheden om op een fatsoenlijke manier mee te doen.

Lees verder

Wijk- en gebiedsgericht werken

Vanuit de centrale overheid zijn veel uitvoerende taken onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht. Om de beoogde participatie van bewoners binnen deze ‘decentralisaties’ mogelijk te maken, dient de gemeente de nodige verantwoordelijkheden in de wijk gefaseerd en met ruime ondersteuning te gaan invoeren.

Lees verder

Wonen

Wonen doe je in een buurt, wijk, stad of dorp te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor alle huishoudens beschikbaar moeten zijn. Ook in de dorpen Souburg en Ritthem. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap over de woonomgeving.

Lees verder

Zorg

Het moet duidelijk zijn wat burgers en overheid van elkaar kunnen en mogen verwachten. Daarvoor is inzicht nodig in de persoonlijke situatie en omstandigheden van zorg vragende burgers. Niet alle groepen zijn voldoende zichtbaar, denk aan jonge mantelzorgers, laag opgeleide werkenden, verwarde mensen en mensen die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen. Gelden die voor het sociaal domein zijn geoormerkt dienen voor dat doel beschikbaar te zijn en besteed te worden.

Lees verder