Wonen

Wonen doe je in een buurt, wijk, stad of dorp te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor alle huishoudens beschikbaar moeten zijn. Ook in de dorpen Souburg en Ritthem. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap over de woonomgeving.

Voor zeggenschap is het belangrijk dat bewoners, huurders en woningeigenaren de ruimte krijgen van corporaties, gemeente, projectontwikkelaars en bouwbedrijven om vooraf ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven. Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving. Het VN-verdrag willen wij op dat punt waarmaken. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten onze gemeente.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Zorgen voor voldoende beschikbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen van de sociale huur.
– In onze regio afspraken maken over voldoende aanbod van betaalbare huur-woningen en dat met name in het Scheldekwartier sociale huurwoningen worden gebouwd.
– Dat de gemeente in overleg met de corporatie de voorraad goedkoopste huurwoningen aanwijst.
– Dat bewoners worden gestimuleerd, door goede voorlichting, om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording over het energieverbruik.
– Dat herbestemming en verbouwen van kantoren een oplossing kan bieden om een tekort aan goedkope woningen voor doel-groepen op te lossen.
– Ruimte voor experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen bevorderen.
– Met belanghebbenden stimuleren dat er voldoende flexibel woonaanbod is om tijdelijke personeelstoename bij bedrijven op te vangen.
– Dat alle woongelegenheid voor seizoens-werkers voldoen aan de geldende regelgeving van het Keurmerk Flexwonen.
– Dat overbewoning wordt voorkomen en woningsplitsing wordt ontmoedigd in kwetsbare wijken of gebiedskernen.
– Dat alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Onze eerste prioriteit ligt bij de sociale huurwoningen. Hierover maken we bindende afspraken met de corporaties. De netto woonlasten mogen dan niet omhoog gaan.
– Dat de noodzaak tot duurzame bouw en energiezuinig wonen wordt opgenomen in de bouwverordening.
– Dat het zelfstandig blijven wonen van ouderen in de eigen buurt een uitgangspunt is. Hierbij dient de eenzaamheid onder ouderen te worden aangepakt door begeleiding op maat aan te bieden.