Porthos De Toegang

Door Frances Oreel op 1 maart 2019

Dit raadsvoorstel gaat ons zeer aan het hart. Wij kunnen niet anders dan kritisch reageren. Alleen al vanwege de wijze waarop dit voorliggende voorstel tot stand is gekomen. Het heeft ontbroken aan een kaderstellend proces. Het college heeft de meerderheid van de gemeenteraad kunnen overtuigen dat het hier om uitvoering gaat en er dus geen sprake hoeft te zijn van kaders stellen door de raad.

Gezien het zorgvuldige traject in 2014 in de aanloop naar het huidige Porthos, gestart op 1-jan-2015, zouden we dit een gelegenheidsargument van het college kunnen noemen. Gestart op 1 januari 2015 direct ontstonden problemen, want Vlissingen koos met ingang van diezelfde datum voor het afschaffen van de Huishoudelijke Hulp. We vielen zelfs op Walcheren op daarmee. Dat geldt voor meer standpunten wat betreft de uitvoering van de Wmo.

Wat de reden ook is geweest, maar op meerdere momenten heeft het college aangestuurd op het zelfstandig maken van de Toegang. In juli 2017 viel daarover het eerste raadsbesluit. De gemeenteraad heeft dat enkele maanden later met een motie weten te keren. Hierop volgde een moeizaam besluit, vooral voor het college in januari 2018. Porthos Walcheren gaat verder! Uiteindelijk heeft het huidige college, maanden later, zonder de raad er bij te betrekken, toch doorgezet om zelfstandig de Toegang te regelen in het eigen gemeentehuis.

Wij vinden het allemaal zeer zorgelijk wat er gebeurd. De ruim 4 jaar dat Porthos is opgezet, is er steeds sprake van gedoe, gedoe over het voortbestaan, gedoe over uitvoering van de wet. Porthos zelf heeft tot op de dag van vandaag geen kans gehad. Het gedoe zit wat ons betreft vooral in de randvoorwaarden waar de colleges verantwoordelijk voor zijn. En dan denkt Vlissingen het allemaal beter en goedkoper te kunnen in haar eigen gemeentehuis. Vlissingen is er nog lang niet. We staan nog voor grote opgaven, bestuurlijk, organisatorisch en financieel. De keuze om de Toegang naar ons toe te halen gaat volgens ons weer nieuwe problemen geven, 4 jaar werken aan oplossingen wordt weggegooid. Dan nog niet te spreken van de kapitaalvernietiging. Over het geld gesproken. Meerdere keren hebben wij gevraagd wat dit gaat kosten. Een terechte vraag, waarop gewoon een antwoord behoort te komen van het college. Er werd zelfs duidelijk gesteld, ‘NEE’ u krijgt hierop geen antwoord! Toen een coalitiepartij uiteindelijk dezelfde vraag stelde is een antwoord toegezegd.

Dit allemaal maakt dat wij ons grote zorgen maken over het feit of de hele omzetting wel goed in beeld is. Weet men eigenlijk wel precies wat men wil en hoe alles ingericht gaat worden? Er is zoveel onduidelijk en er wordt tegelijk ook zoveel bijgehaald. De samenwerking met de wijken bijvoorbeeld. Het is voor ons echt onacceptabel wanneer er straks mensen in het gemeentehuis zich melden en vervolgens worden doorverwezen naar de eigen wijk, mogelijk zelfs naar vrijwilligers in de wijk.

Wij willen duidelijk aangeven dat de gevolgen van dit besluit volledig de verantwoordelijkheid is van het college. En wij zullen het college daar zeker op blijven wijzen. Suggesties en reacties worden niet meegenomen, wij hebben echt het gevoel dat er niet wordt geluisterd. Kijk alleen al hoe er met (ongevraagde) reacties van adviesraden wordt omgegaan. Deze worden niet meegenomen in het proces, de trein dendert gewoon door…

We moeten al veel inleveren in onze stad. Als straks blijkt dat er nog meer moet worden ingeleverd op de zorg, raakt dat de grens van de zorgplicht wat ons betreft. De mensen ondervinden de problemen in Vlissingen zwaarder dan in andere gemeenten. Dat mogen wij als gemeenteraad niet toestaan. We leven allemaal in Nederland. Zo hebben we nog steeds te maken met de nasleep van het herstellen van de Huishoudelijke Hulp en dat gaat ook niet even soepel in alle gevallen. De mensen kunnen er soms gewoon niet van slapen. Daar moeten wij oog voor hebben.

Wat wij zien is dat er nieuwe problemen worden veroorzaakt en wij hebben niet het gevoel dat daar voldoende zicht en controle op is. Als dat klopt dan vrezen wij dat de burgers weer de dupe gaan worden. Het gaat de PvdA allereerst om de mensen. In de zorg mag geld niet op een onverantwoorde manier leidend zijn. In de stukken is te vaak het financiële aspect leidend. Dat kan iedereen lezen. En wij vinden het voorstel daarmee onvoldoende om op deze manier verder te gaan. Wij zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen.

Frances Oreel

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel