Vragen over bouwplannen Nollebos & Westduinpark

Door Frances Oreel op 30 januari 2019

Inwoners van de gemeente Vlissingen zijn uitgenodigd om met bureau Bosch & Slabbers een streefbeeld te maken van het Nollebos en Westduinpark. De tekst van het aangenomen raadsvoorstel van 21 december 2017 geeft informatie dat er meerdere partijen dan de aangemelde inwoners van de gemeente, bezig zijn (geweest) met het maken van een streefbeeld, met name voor de zoekgebieden in het gebied. Hierover hebben PvdA, SGP, VVD, POV en CDA de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders gesteld:

1. In het aangenomen raadsvoorstel van 21 december 2017 is het volgende proces opgenomen voor het maken van een integraal streefbeeld (bijlage 5 bij RVS):
Met het kernteam (gemeente, provincie, ZMF, de recreatiesector) worden in 3 sessies:
A. Ambities geformuleerd (knelpunten en kansen).
B. Modellen gemaakt (verbeelding ambitie).
C. Modellen bestudeerd en een voorkeur voor een model uitgesproken.
Krijgen we als raad twee streefbeelden, te weten het streefbeeld van het kernteam en het streefbeeld van de inwoners en hoe verhouden die streefbeelden zich tot elkaar?
2. Volgens het raadsvoorstel van 21 december 2017 is met de initiatiefnemers van de zoeklocaties meerdere keren overleg geweest over de functionele invulling van deze zoeklocaties (bijlage 6). Partijen bij deze overleggen waren: RWS, ZMF, SCEZ, Archeologie, Cultuurhistorie, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Sportraad, de initiatiefnemers (Ecoparks) en een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Vlissingen. Welk streefbeeld en welke referentiebeelden zijn uit deze overleggen gekomen en worden deze voorgelegd aan de inwoners tijdens het participatieproces?
3. Inmiddels is op de website van de gemeente Vlissingen een enquête geplaatst, met 3 breed geformuleerde vragen. Hoe wordt deze input meegenomen in het proces? Hoe wordt ervoor gewaakt dat de privacy van de mensen die de enquête invullen wordt beschermd en tegelijk dat de input bruikbaar is, omdat deze zorgvuldig en transparant wordt verzameld?
4. Zijn er inmiddels plannen, ideeën, schetsen en/of tekeningen bekend die in het zoekgebied zouden passen? Zo ja, worden deze voorgelegd aan de inwoners tijdens het participatieproces?
5. Schuiven, behalve de inwoners die zich hebben opgegeven voor dit participatieproces, ook nog andere partijen aan tijdens de werksessies, bijvoorbeeld natuurorganisaties en de recreatiesector?
6. Tijdens de bijeenkomst in de Lasloods d.d. 23 januari 2019 refereerde wethouder Reijnierse aan een brief van 22 februari 2018 waarin de gemeente reageert op de brief van de advocaat van Ecoparks, welke de gemeente aansprakelijk stelt voor financiële schade na het afwijzen van de visie van Ecoparks (240 huisjes en hotel in Nollebos/Westduinpark). In haar brief geeft de gemeente aan deze aansprakelijkheid niet te aanvaarden. Hoe heeft de advocaat van Ecoparks gereageerd op de brief van de Gemeente Vlissingen? Is hierover per brief of per e-mail correspondentie gevoerd, of is er mondeling gereageerd? Zo ja, wilt u deze, en eventuele verdere correspondentie, delen met de raad?
7. Een belangrijke motivatie om te komen tot een streefbeeld van het Westduingebied is het achterstallig onderhoud en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Klopt het dat de onderhoudskosten van de oevers en waterlopen in het gebied voor de helft worden gedragen door waterschap Scheldestromen?

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel