30 mei 2015

Sporten wordt voor velen onbetaalbaar

De afgelopen maanden hebben in de Vlissingse sportwereld, naast diverse sportieve prestaties, in het teken gestaan van de verhoging van de huurtarieven van sportaccommodaties met 35%. Het college van B&W heeft in al haar wijsheid besloten zonder enige vorm van overleg met haar eigen sportraad of de verenigingen in de gemeente de tarieven met 35% te verhogen!

Met een rammelend raadsvoorstel moet de gemeenteraad daar in haar vergadering op 4 juni over besluiten. In de wandelgangen van de gemeenteraad zijn vele, zeer ongenuanceerde geluiden op te vangen van: ‘de verenigingen hebben reserves genoeg en die moeten ze maar aanwenden’, tot ‘een verhoging van contributies met € 2,- per maand kan toch voor niemand een probleem zijn!’

Zonder helemaal in te gaan op de twee bovenstaande geluiden, kan er zonder meer tegenovergesteld worden dat verenigingen met reserves in Vlissingen op de vingers van één hand te tellen zijn. De meeste verenigingen zijn zeer noodlijdende organisaties gerund door een grote horde aan goedwillende vrijwilligers die zich door de arrogante houding van het college van B&W miskend voelen en zich afvragen waar dit gemeentebestuur nu eigenlijk mee bezig is!

De gevolgen van de tariefsverhoging zijn per vereniging anders. Stijging van de contributie per lid zal minimaal € 20,- per jaar zijn, maar bij sommige verenigingen zal de verhoging gaan oplopen tot boven de € 100,- per jaar.

Wat de gevolgen ook zijn, een eenzijdig doorgevoerde verhoging van tarieven met 35%, zonder enige vorm van overleg nadert de grenzen van onbehoorlijk bestuur. Schande!

Net als in de cultuursector gaan we in de sportsector nu de gevolgen van het afbraakbeleid van de huidige coalitie met haar college van B&W merken. Helaas heerst nu in politiek Vlissingen de gedachte dat alles kostendekkend moet worden. Het ontbreekt aan visie over wat waardevol is in onze samenleving. Cultuur en sport zijn dat volgens de huidige politieke macht dus niet! Argumenten die ik hier kortheidshalve samenvat als de maatschappelijke bijdrage van sportverenigingen worden wel begrepen en zelfs onderschreven, maar de financiën blijven leidend. De redenering blijft, wie wil sporten moet daarvoor ook de kosten opbrengen.

Kortzichtigheid die we als PvdA zullen blijven bestrijden mag ik hopen. De meerwaarde van intermenselijke interactie moet een belangrijke plaats blijven innemen in het soort maatschappij dat wij voorstaan. De financiën hebben natuurlijk een belang maar mogen niet het enige leidende argument worden zoals nu in onze gemeente Vlissingen gebeurt.

Met kracht moeten we blijven verkondigen dat onze maatschappij enorm zal verarmen als de bijdrage van sport en sportbeoefening, maar ook die van cultuur niet langer een prominente plaats in onze samenleving kunnen innemen.

Met privatisering van openbaar vervoer en ziekenhuiszorg hebben we als PvdA een grote fout gemaakt door daar mee in te stemmen. Gelukkig zijn nu binnen onze partij steeds sterkere geluiden te horen dat we daar echt iets aan moeten doen!

Laten we nu bij de cultuursector en de sport vooral ons protest goed laten horen, wij willen geen verarming van onze samenleving. Zorg er voor dat cultuur en sport niet dezelfde weg gaan als ons openbaar vervoer en onze ziekenhuiszorg. Afbraak leidt alleen maar tot hogere kosten en mogelijk zelfs geen manier meer om de schade die ontstaat later te repareren.

Rens Reijnierse