Door Frances Oreel op 11 mei 2016

Zienswijze vluchtelingenopvang Vlissingen

NRC Handelsblad schreef op 12 april 2016: “Gemeenten dragen onvoldoende nieuwe opvanglocaties aan en te weinig vluchtelingen met een verblijfsvergunning stromen door naar normale huisvesting. Ook als dit jaar veel minder vluchtelingen Nederland bereiken dan het kabinet in eerste instantie vreesde, zal dit tekort ontstaan. Dat verwachten het ministerie van Veiligheid en Justitie en opvangorganisatie COA.”

Veel gemeenten zouden te weinig doen. Vandaag worden alle raadsfracties de ruimte geboden haar zienswijzen te geven op de B&W nota opvang vluchtelingen. Hierbij wordt tevens een analyse van de mogelijke opvanglocaties gegeven. De PvdA-fractie heeft begin september 2015 een motie ingediend om concreet naar opvanglocaties uit te kijken in de gemeente Vlissingen. Deze motie is jammer genoeg geen aanleiding geweest om al aan de slag te gaan.

Gezien het Vlissingse lijstje mogelijke opvanglocaties, is de uitkomst van de analyse – vooral binnen de toelichting van het COA – zeer te voorspellen. Baskensburg is als enige geschikt! Achteraf willen wij nogmaals aangeven, dat wij van mening zijn dat dit college veel proactiever met dit vraagstuk aan de slag had moeten gaan. Dit had kunnen bij dragen aan de te onderzoeken mogelijkheden. En de huidige tijdsdruk had zeker niet zo’n grote invloed op het besluit gekregen.

Wat de nu hier voorgestelde locatie betreft kunnen wij niet anders zeggen dan dat binnen de mogelijkheden wij deze keuze ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente Vlissingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Met het voorstel voor een opvanglocatie neemt het college van Vlissingen, naar onze mening, zeker haar verantwoordelijkheid! Toch een kritische noot. Op een aantal punten wordt in het voorgenomen besluit aangegeven contrair aan het ambtelijk advies te besluiten. Waarmee dit voorgenomen besluit aan de ondergrens van de Zeeuwse aanpak zit qua aantal plekken. Het ambtelijk advies is onderbouwd en toegelicht. Ook met een toelichting van het COA. Het college is voornemens anders te besluiten, maar dit wordt verder niet toegelicht.

Dit roept vragen op. Het aantal opvangplekken bepaalt ook, zo geeft het COA aan, de invulling van de bedrijfsvoering. Wat logisch is want ook het COA zal steeds ook financiële afwegingen moeten maken. Welke faciliteiten worden er op de opvanglocatie geboden, zoals dagbesteding, wat weer van invloed is op de leefbaarheid en beheersbaarheid van de opvanglocatie. Dit is in het advies uitgewerkt voor het bieden van 500 plekken, met een uitloop naar 700. Het college geeft aan 300 plekken te willen bieden, met trapsgewijs een uitloop, onder voorwaarden, naar 500 en 700 plekken. Zoals gezegd, wat de PvdA betreft wordt dit niet onderbouwd en er is ook geen beeld van wat deze bijstelling naar beneden betekent voor de te bieden faciliteiten en dus de leefbaarheid en beheersbaarheid van de opvanglocatie.

Wij menen dat zonder een gedegen onderbouwing het college niet contrair zou moeten besluiten en alsnog overwegen het ambtelijk advies te volgen. Dit gaat verder voor de PvdA. Het zegt ook iets over de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als artikel 12 gemeente doen we een extra beroep op het gemeentefonds. Dat maakt dat wij als Vlissingen ons ook extra dienen in te spannen richting het Rijk. Daarbij zou Vlissingen als sociale stad, als het aan de PvdA ligt, meer en duidelijker kleur moeten bekennen. Als er geen gedegen onderbouwing aan ten grondslag ligt om in eerste instantie geen 500 plekken, maar 300 plekken te bieden, zijn wij van mening dat er 500 plekken dienen te worden aangeboden binnen de Zeeuwse aanpak. Wetende dat kleinschalige opvang de voorkeur heeft, maar momenteel is het probleem te groot om daar aan te werken.

De ingebouwde periode van 1 jaar, om eventueel na een evaluatie, van 300 naar 500 plekken te groeien, komt ons ‘beperkend’ en ‘niet-realistisch’ over. Als het Rijk de druk op de gemeenten vergroot of zelfs over moet gaan tot zgn. aanwijzingen, dan stelt de voorwaarde niks meer voor. Beter is een voortdurende evaluatie en bijstelling indien nodig, te beginnen na het definitief worden van het besluit. Zodat het bieden van opvang aan vluchtelingen in Vlissingen alleen kan slagen! Waarbij financieel gezien, het voordeel van schaalgrootte mede overwogen dient te worden. Wij dragen mede verantwoordelijkheid als het gaat om uitgaven uit de Rijkskas.

Eerder heeft Vlissingen in de Sporthal Baskensburg tijdelijke noodopvang geboden. Op dat moment goed en nodig, maar dat vluchtelingen steeds maar een paar dagen op een locatie konden blijven om dan vervolgens weer door te moeten reizen met de bus naar een andere tijdelijke noodlocatie, is geen wenselijk scenario. Als er een tekort aan opvangplaatsen ontstaat, zal de tijdelijke noodlocatie weer moeten worden ingezet, dat willen wij zeker helpen voorkomen. Ook de eventuele invloed van de Vlissingse keus op het ontstaan van noodopvang in de toekomst zal serieus dienen te worden gewogen.

Samengevat
De eerdere opmerking dat wij het college complimenten hebben gegeven als het gaat om de lijn 300 plekken bieden, waarbij semipermanente bouw zal worden gerealiseerd staat uiteraard! De PvdA ziet graag dat het college bij de definitieve besluitvorming de volgende punten goed laat meewegen, met name op de punten waar het college voornemens is contrair te besluiten:

1.     Het Rijksbeleid dient uitgevoerd te worden door de gemeente, laat zeker ook de kosten voor de Rijkskas meewegen.

2.     Kijk goed naar de effecten op de leefbaarheid en de beheersbaarheid en het voorkomen van het ontstaan van noodopvang, bij de keuze om 300 dan wel 500 plekken te bieden.

3.     Uitvoering van Rijksbeleid leent zich niet om niet-realistische voorwaarden in te bouwen. Maak een realistisch plan, wat snel kan starten en een snelle doorloop heeft, als het gaat om evalueren en bijstellen.

Tot slot zijn wij van mening dat het onderwerp vluchtelingenopvang zich niet leent om politiek te bedrijven. Het gaat om het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Serieus hierover van gedachten wisselen vinden wij uiteraard wel belangrijk en zullen wij niet uit de weg gaan. We willen graag gezamenlijk de schouders er onder zetten.

Frances Oreel (fractievoorzitter)

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel