Zorg

Het moet duidelijk zijn wat burgers en overheid van elkaar kunnen en mogen verwachten. Daarvoor is inzicht nodig in de persoonlijke situatie en omstandigheden van zorg vragende burgers. Niet alle groepen zijn voldoende zichtbaar, denk aan jonge mantelzorgers, laag opgeleide werkenden, verwarde mensen en mensen die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen. Gelden die voor het sociaal domein zijn geoormerkt dienen voor dat doel beschikbaar te zijn en besteed te worden.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Zorgen dat achterstanden, binnen alle leeftijden, tijdig worden gesignaleerd en bestreden.
– Dat elke zorgvraag relevant is; iedereen moet met een gevoel van vertrouwen een beroep kunnen doen op zorg.
– Dat er altijd sprake is van persoonlijk contact.
– Dat het bij zorg en welzijn gaat om samenwerking en kwaliteit van de dienstverlening en niet om concurrentie.
– Dat de gemeente blijft stimuleren dat de professionals in de wijkteams, zoals de wijkagent en de wijkverpleegkundige, voldoende handelingsvrijheid vanuit hun moederorganisaties krijgen.
– Dat Porthos en Orionis zich aansluiten bij het wijk- en gebiedsgericht werken en hun bedrijfsvoering daarop aanpassen. Deze organisaties dienen daarbij op Walchers niveau te blijven samenwerken.
– Een open communicatie met zorgvragers (keukentafelgesprekken).
– Dat de behoefte aan zorg leidend is in het directe contact met een cliënt en niet de financiële vertaling daarvan.