Wijk- en gebiedsgericht werken

Vanuit de centrale overheid zijn veel uitvoerende taken onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht. Om de beoogde participatie van bewoners binnen deze ‘decentralisaties’ mogelijk te maken, dient de gemeente de nodige verantwoordelijkheden in de wijk gefaseerd en met ruime ondersteuning te gaan invoeren.

Wijk- en gebiedsgericht werken is een manier van samenwerken tussen gemeentelijke diensten, politie, woningcorporaties en instellingen zoals ROAT en bewoners(groepen) waarbij de bewoners meer gevraagd en gehoord gaan worden over zaken die hun wijk aangaan. Wij willen uitdrukkelijk meer mensen mee laten doen en de samenleving toegankelijker maken. Daarvoor zetten wij de expertise van VN-ambassadeurs in. De bewoners zullen hierbij vanuit het bestuur ondersteund worden om gefaseerd dit traject in te gaan. Dit zal niet voor alle wijken in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem hetzelfde zijn maar actieve betrokkenheid van de bewoners maakt het verschil hoe een wijk zich ontwikkelt. Uitgangspunt is dat de gemeente vanuit de vraag van de bewoners met alle betrokken partijen werkt aan de problemen en opgave waar een wijk voor staat.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Bestuurlijke aanpassingen die ruimte bieden voor wijk- en gebiedsgericht werken.
– Dat deze aanpassingen ook gevraagd worden van organisaties en instellingen die actief zijn binnen het maatschappelijke domein van de gemeente en dat zij betrokken worden en gevraagd worden hierbij aan te sluiten.