Natuur, milieu & recreatie

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het landschap strekt zich verder uit dan de gemeente grens en zou op Walchers niveau besproken moeten worden. We willen geen verdere afbreuk van datgene wat we hebben. De PvdA vindt dat gemeentelijke organisaties alleen duurzame en, waar mogelijk, circulaire producten inkopen.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Meer aandacht voor (het naleven van) dierenwelzijn.
– Beleidsplannen voortkomend uit de Kustvisie integraal afstemmen met de andere gemeenten op Walcheren.
– Inzetten op goede aansluiting van het Walchers netwerk van wandel- en ruiterpaden en fiets- en mountainbike netwerken, die voldoen aan de eisen van de tijd. Een en ander draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.
– Meer prioriteit voor het vervangen en renoveren en een betere inpassing in het landschap van recreatiewoningen dan voor er meer bijbouwen.
– Dat er geen verblijfsrecreatie gebouwd wordt in het Nollebos.
– Dat we het opofferen van landschap tegengaan en bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde stellen dat dit landschappelijk wordt ingepast.
– De openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch beheer, variatie in beplanting van perken en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
– Bij planning van vervangings- en herstel-werkzaamheden aan de riolering dienen de buurten waar veel klachten zijn (Hyacintenlaan en omgeving) voorrang te krijgen.
– Dat bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.
– Subsidie op zonnepanelen en daarnaast op isolatie van huizen. Op elk dak zonne-panelen en tevens het collectief stimuleren van duurzame energie.
– Een circulaire economie door kringloop-, weggeef- en ruilwinkels te stimuleren.
– De PvdA onderschrijft de aangedragen punten door de Zeeuwse Milieufederatie, gericht op een duurzame agenda gemeenteraadsverkiezingen 2018, zoals circulaire economie, landschapsvisie, klimaatadoptie en energietransitie (gasloos bouwen).
– PvdA wil geen aandeelhouder meer zijn in een verlies leidende kerncentrale en wil de aandelen in deze centrale overdragen aan het Rijk.