Bestuur

Dienstbaarheid naar de burger staat voorop en is vanzelfsprekend. De samenleving is volop in beweging en verandert. Ook de taak en rolopvatting van de overheid en de verwachtingen die burgers hebben. De lokale overheid heeft steeds meer taken gekregen. Daarom dienen bestuursmodellen aangepast te worden aan deze nieuwe omstandigheden.

Gemeentelijke schaalvergroting zal daarbij noodzakelijk zijn. De samenwerking met de betrokkenen moet gericht zijn op resultaat voor het beoogde doel: ruimte creëren om samen te leven. Het moet duidelijk zijn wat burgers en overheid van elkaar kunnen en mogen verwachten. Daarvoor is meer maatschappijvisie nodig. Om de stap naar meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid op buurt- en wijkniveau te kunnen maken dient er een traject in gang gezet te worden waarin de gemeentelijke organisatie faciliterend en coachend gaat werken. De PvdA ziet deze ontwikkeling niet als een bedreiging. De doelen van de decentralisaties in het sociale domein staat scherp op ons netvlies. Decentralisaties vragen een andere vorm van besturen en vooral betere informatie voorziening over de nieuwe uitvoerende taken van en naar de samenleving. Wij willen sterk inzetten op een nieuwe vorm van wijk- en gebiedsgericht werken om gefaseerd uit te kunnen groeien naar een organisatievorm van robuuste kernen. Gefaseerd aangepakt om bij een gemeentelijke schaalvergroting goed aan te sluiten zonder het gevoel van eigenheid te verliezen.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Een creatief, visionair en daadkrachtig bestuur en een ambtelijk apparaat om zo’n omslag te kunnen realiseren.
– Afstand nemen van een te rigide economische bedrijfsvoering die heeft geleid tot het eenzijdige op de markt brengen van publieke taken, zonder de menselijke maat.
– De lokale overheid uitdagen om ingekochte dienstverlening weer meer in eigen beheer te gaan doen en te combineren met het wijk- en gebiedsgericht werken.
– Fundamentele bestuurlijke aanpassingen die ruimte geven om het wijk- en gebieds-gericht werken beter te laten aansluiten op de benodigde maatschappelijke belangen van de bewoners.
– Dat de griffie meer middelen krijgt om de gemeenteraad te ondersteunen bij haar kaderstellende en controlerende rol.