Door op 6 februari 2017

Vragen over stoppen Stichting Droom en Majoraat

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Droom schreef onlangs een brief aan het college van B & W en aan de gemeenteraad. In onze vragen wordt naar deze brief verwezen. Als uitgangspunt kiezen we dat er bij u grote waardering is voor de organisaties die voor hun activiteiten gebruik maken van het gebouw Het Vlot onder de paraplu van de Stichting Droom. De PvdA heeft grote waardering voor organisaties die activiteiten organiseren in de buurt, dicht bij de mensen. Voorzieningen die we graag behouden voor de wijken en die de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Ook de vele vrijwilligers, stagiaires, mensen met bijvoorbeeld een werkervaringsplek die verbonden zijn aan deze organisaties nemen op een prettige en zinvolle manier deel aan de maatschappij.

1. Onderschrijft u nog steeds de stelling gekozen in ons uitgangspunt?

2. De conclusie van de brief is een harde: “U heeft alle jaren op geen enkele wijze te kennen gegeven ons initiatief in een voor u zorgelijke wijk te willen ondersteunen en uw ambtelijk apparaat heeft er kennelijk alles aan gedaan om ons het werk geheel onmogelijk te maken.” Kunt u ons uw zienswijze hierover geven?

3. In de brief worden beschuldigingen tegen het ambtelijk apparaat en individuele ambtenaren geuit. Herkent u deze beschuldigingen? Zo ja, wat mogen wij van u qua actie verwachten? Zo nee, gaat u iets ondernemen om deze beschuldigingen tegen te gaan?

4. Uit de brief blijkt dat de onderhuurders het advies hebben gekregen de huur rechtstreeks aan de gemeente over te maken. Heeft u bedragen in deze zin ontvangen? Welke maatregelen heeft u genomen of gaat u nemen om de activiteiten die in het gebouw Het Vlot plaatsvinden door te laten gaan?

5. Hoewel ongerelateerd stellen we deze vraag toch hier. Wij zien namelijk wel relatie. Ook het Majoraat dreigt te sluiten. Ook hier gaat het over activiteiten die u waardevol genoemd heeft. Wat gaat u doen om in de wijk Paauwenburg een (welzijn)wijkcentrum voor de bewoners te behouden?

6. Temeer omdat in der tijd voordat wijkcentrum Open Hof de deuren sloot, de gemeente actief heeft bemiddeld om de activiteiten vanuit het Open Hof naar het Majoraat te verplaatsen. Wat kunt u doen om in ieder geval die activiteiten te behouden, die behouden zouden kunnen worden vanwege de geringe kosten die er mee gemoeid zijn, zoals bijvoorbeeld de tweedehands kledingwinkel en de bibliotheek?