Door Frances Oreel op 29 augustus 2016

Vragen over kustbebouwing in Vlissingen

Minister Schultz van Haegen is inzake de kustbebouwing teruggefloten door de Tweede Kamer. Gedeputeerde Schönknecht is teruggefloten door de Provinciale Staten in de haast met de kustbebouwing. Eerst een kustvisie zeggen de Staten. Dat geldt ook voor Vlissingen.

Wij, GL-fractie en PvdA-fractie zitten op de lijn dat verblijfsrecreatie niet op het strand hoort. De strandhuisjes van Dishoek / Nollestrand zijn daarop een uitzondering, die historisch weliswaar verklaarbaar is, maar die niet verder moet worden uitgebreid. Wij vinden dat het strand gereserveerd behoort voor drukke en rustigere vormen van dagrecreatie. Verblijfsvoorzieningen horen aan de binnenkant van de zeewering. Een hotelfunctie voor Kon-Tiki is een (mogelijk) precedent en kan de aanloop zijn naar meer wildgroei op de Zeeuwse stranden. Ons standpunt zouden wij graag opgenomen zien in de te ontwikkelen kustvisie.

Op grond van het geldende bestemmingsplan Westduin kan het college een vergunning verlenen voor de bouw van één extra bouwlaag op een paviljoen, met de mogelijkheid om vier hotelkamers bedrijfsmatig te exploiteren. Het ingediende plan met – let wel – acht hotelkamers voldoet niet aan de uitgangspunten gesteld in artikel 7.5 Afwijken van de gebruiksregels van het bestemmingsplan Westduin.

Vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Vlissingen:

1. ‘Het college communiceert het voornemen om in afwijking van het bestemmingsplan Westduin, medewerking te verlenen aan het plan en daarbij te onderzoeken of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken mogelijk onevenredig worden aangetast.’ (zie website gemeente Vlissingen gepubliceerd op 17-aug-2016). Hoe zal de uitkomst van het onderzoek van invloed zijn op besluitvorming van het college? Opgemerkt wordt dat te verwachten valt, dat eigenaren van strandhuisjes nadeel zullen ondervinden, omdat de zon met de hogere bouw zal worden weggenomen.

2. Kan het college afwijken van het bestemmingsplan zoals aangegeven? Artikel 7.5 van het bestemmingsplan Westduin geeft hiervoor duidelijke kaders.
Mede ook gezien het gegeven dat twee bestuurslagen boven de gemeente – een Minister en een Gedeputeerde – zijn teruggefloten inzake kustbebouwing? De beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemend, worden de grenzen van bevoegdheden gerespecteerd?

3. In het vigerende Omgevingsplan staat onder meer het volgende:
“(…) de Provincie zal het initiatief nemen tot een nadere uitwerking van de Provinciale Kustvisie; centraal daarin staat de manier waarop nieuwe ontwikkelingen (…) gezamenlijk een plek aan de Zeeuwse Kust vinden. Hierbij wordt ook in gegaan op de (on)wenselijkheid van (tijdelijke) buitendijkse bebouwing zoals slaapstrandhuisjes en strandpaviljoens. Verder zal in dat kader ook onderzocht worden welke ontwikkelingen mogelijk zijn in de direct aan het kustfundament grenzende bredere kustzone.” Heeft de provincie i.c. het college van GS u daarover aangesproken en met welk gevolg? Zo neen bent u voornemens dit aan de provincie voor te leggen? Is er overlegd met de provincie en zo ja wat was de reactie?

4. Wij willen als gemeenteraad tijdig betrokken worden bij de besluitvorming!
Is er een tijdspad te geven voor de besluitvorming met de besluitmomenten van de verschillende betrokken bestuursorganen?

5. Bent u met ons van mening dat het plan Kon-Tiki Beach vooralsnog en in afwachting van de Kustvisie strijdig is met het Omgevingsplan en de besluitvorming van het plan Kon-Tiki Beach dient te worden stop gezet?

6. Waarom komt u met dit plan c.q. de besluitvorming ervan in de zomerperiode als Zeeland vakantie viert en de gemeenteraad voorlopig niet vergadert?

7. Bent u met ons van mening dat er gelet op de discussie in Tweede Kamer en Provinciale Staten over de kustbebouwing er geen sprake kan zijn van nieuwe activiteiten zolang die discussie niet is afgerond?

Namens de GL-fractie, Els Verhage en
de PvdA-fractie, Frances Oreel

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel