Door Frances Oreel op 5 januari 2017

Terugblik op 2016

Tijdens de jaarwisseling heeft zich enorme onrust voorgedaan in het Middengebied, waarbij hulpverleners zijn gehinderd in hun werk bij de aanpak van de onrust. Voor nu wachten we het buurtonderzoek af. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De beelden op sociale media zijn wel heel heftig. Ook sommige teksten zijn heftig, zoals teksten die tegenstellingen tussen mensen aanwakkeren. Duidelijk is dat dit geen goed begin van 2017 is voor Vlissingen.

Is dit mede een gevolg van de afbouw van voorzieningen zoals buurt- en welzijnsvoorzieningen? Vaak wordt er maar gezegd, eigen verantwoordelijkheid, maar wordt dit proces wel goed begeleid? De raad zal nog verschillende evaluaties krijgen, over o.a. een project kwetsbare jongeren. Uit al deze evaluaties zal een gedegen aanpak moeten volgen, waarbij zeker eerdere bevindingen nog actueel kunnen zijn. Steeds opnieuw beginnen is niet goed, we willen voortgang zien en leren van vorige keren! Een samenhangende aanpak met verschillende beleidsgebieden zoals de leefbaarheid, staan wij voor. Waarbij goede communicatie cruciaal is.

Zorg en welzijn
Een steeds terugkerend punt van aandacht is dat wat ons betreft dit college veel te weinig aandacht heeft voor de mensen in onze stad. Het is erg genoeg om vast te stellen dat er verschillende organisaties, die verantwoordelijk zijn voor taken als inkomen, zorg & welzijn van mensen, niet goed genoeg presteren, onder andere op het gebied van samenwerking. We noemen: Orionis, Porthos en Veilig Thuis.

Dit is jammer genoeg niet nieuw. Wat wel nieuw is dat wij de indruk hebben dat dit college zich verschuilt achter de artikel 12 status: geen geld! Terwijl er wel toestemming wordt gevraagd voor grote projecten (ruimtelijke ordening). In de laatste raad van 2016 hebben we een amendement ingediend bij het agendapunt ‘Evaluatie armoedebeleid’, waarin werd voorgesteld aan de toezichthouder voor te leggen dat Vlissingen binnen Walcheren streeft naar een uniform beleid, met uniforme inkomensgrenzen. Hiervoor kan efficiëntie als onderbouwing worden aangevoerd. Medewerkers van de hiervoor genoemde organisaties geven aan in hun werk belemmerd te worden doordat er geen éénduidig beleid is op Walcheren. M.n. Vlissingen is de afwijkende gemeente, op veel punten is het beleid in Vlissingen soberder. Belangenorganisaties brengen dit ook steeds naar voren als aandachtspunt. Er is ongelijkheid op Walcheren. Het college heeft hier geen antwoord op.

Het college is niet eens bereid om hierover in gesprek te gaan met de toezichthouder. Wij snappen echt niet hoe het college dit aan de mensen kan uitleggen, zeker aan de mensen die het financieel moeilijk hebben. In Vlissingen, met de grootste groep mensen op Walcheren die afhankelijk is van een uitkering, bestaan er minder en sobere voorzieningen. Dit geldt ook voor de mogelijkheden binnen de zorg. Noem hier toch maar weer even dat de Centrale Raad van Beroep in mei jl. heeft geoordeeld dat de Huishoudelijke Hulp een taak blijft van de gemeente. Wij krijgen veel zorgelijke signalen dat Vlissingen dit nog steeds niet goed heeft geregeld. Wordt vervolgd!

Uiteraard zijn we akkoord gegaan met de tijdelijke uitbreiding van de formatie bij Porthos voor 2 jaar, wat eigenlijk neer komt op het voortzetten van de huidige formatieomvang, die tijdelijk tot 1 januari 2017 was gefinancierd. We wachten de oplossingen voor de tekortkomingen in de bedrijfsvoering af en zullen deze uiteraard kritisch beoordelen. Wij zijn zeker voorstander van voortzetting van de gezamenlijke Walcherse aanpak.

Scheldekwartier
Een ander onderwerp in de laatste raadsvergadering voor het kerstreces was de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. De visie kunnen wij onderschrijven. Vergeleken met voorgaande visies, misschien dit keer een realistische en haalbare visie. Zonder daarmee de vorige visies tekort te willen doen, achteraf bekeken was de tijd er mogelijk niet rijp voor. Vlak voor de behandeling in de raadsvergadering, bleek dat de gesprekken tussen de gemeente en Damen niet goed verlopen. De gesprekken gaan over voortzetting van een ongestoorde bedrijfsvoering op de huidige locatie van het bedrijf. Hierover zijn in het koopcontract indertijd afspraken gemaakt, maar de afspraken worden verschillend geïnterpreteerd. De oppositie (behalve CDA) heeft gezamenlijk een motie ingediend. De motie hield in dat binnen zes maanden de geschilpunten zouden worden opgelost. In de besluitenraad werden door de directeur van Damen behoorlijke beschuldigingen, o.a. over de wijze van communiceren, richting de wethouder John de Jonge geuit. Voor ons als raadsleden moeilijk in te schatten hoe het precies zit. Duidelijk is dat vertrouwen ontbreekt tussen de partijen. Voorop staat dat wij vinden dat de overheid zich als een betrouwbare partner dient op te stellen. Ondanks dat de directeur nogal grof werd, onderschatten wij de rol van de gemeente niet. De dingen zijn vaak anders dan ze lijken! De geformuleerde kaders in de ontwikkelingsvisie kunnen de gesprekken en de mogelijke oplossingen beperken. Daarom zijn wij van mening dat de volgorde moest zijn: eerst overeenstemming met Damen over de voortzetting van de bedrijfsvoering op de huidige locatie en dan de visie vaststellen. Dat is wat ons betreft een juiste volgorde, die verwacht mag worden van een betrouwbare overheid. Wij hebben om die reden tegen de visie gestemd. Onze motie heeft het niet gehaald. Een dag na de raadsvergadering zijn de gemoederen weer gesust.

Supermarkt Structuurvisie
Bij het onderwerp Supermarkt Structuur Visie heeft de oppositie ook gezamenlijk opgetrokken. Ruim een jaar geleden was de motie Foodplaza al een gezamenlijk initiatief van de oppositie (zonder het CDA en met CU). Bedrijventerrein Baskensburg zou echt een impuls kunnen gebruiken. Bedrijven gericht op food, die een bredere markt kunnen bedienen, zouden die impuls kunnen geven. Het college blijft er bij dat onze motie de binnenstad nog meer zal verzwakken en mogelijk supermarkten in de wijk laat verdwijnen. Omdat in Vlissingen inmiddels al drie (Lidl is in ontwikkeling) grote supermarkten op Baskensburg zijn of worden gevestigd, is de situatie anders dan wanneer er een eerste supermarkt op bedrijventerrein Baskensburg zou worden gevestigd, naast de bestaande supermarkten in de wijken. De supermarkten in de wijken doen het al langer met o.a. een AH XL op Baskensburg. Het college ziet de motie echt als een bedreiging. Wat er wel voor Baskensburg kan werd niet duidelijk. Een supermarkt bij het ziekenhuis was ook een punt. Dezelfde partijen hadden een motie ingediend die het mogelijk zou maken een extra supermarkt bij het ziekenhuis te vestigen. De PvdA heeft die motie niet ondersteund. Wij vinden het voldoende dat er een kleine supermarkt in het ziekenhuis mag worden gevestigd. Op voorhand al regelen dat op het terrein van het ziekenhuis een tweede wijk supermarkt mag komen, vinden wij geen goede zaak. Overigens wil het college dat ook niet, zij staan alleen verplaatsing voor.

Kustbebouwing
De Walcherse PvdA afdelingen hebben gezamenlijk een zeer geslaagde avond georganiseerd over de kustbebouwing. Ons Nollebos is uitgebreid besproken. Het interessante van deze avond was dat eigenlijk alle partijen de zelfde mening zijn toegedaan. De komende periode zal de kustvisie worden besproken. Duidelijk is dat het tij echt aan het keren is en kustbebouwing helemaal niet vanzelfsprekend is. Het lijkt er op dat alleen nog het Vlissingse college denkt geld te kunnen verdienen. Let wel dat zal dan geld verdienen zijn op de korte termijn. Op de lange termijn zal het onze stad niet aantrekkelijker maken en zouden de plannen zelfs kunnen leiden tot achteruitgang van de economie en het toerisme in onze stad met alle denkbare mogelijke gevolgen.

Walcherse samenwerking PvdA fracties
De Walcherse PvdA-fracties  zoeken elkaar steeds vaker op als het gaat om gezamenlijke onderwerpen. De samenwerking Walcherse fracties krijgt langzaam meer vorm! Samen krijgen we meer voor elkaar!

De Pluim van de Arbeid
We willen bij de leden de vraag neerleggen of er suggesties zijn voor de pluim van de Arbeid. Vorig jaar hebben we een schilderij geschonken aan de bewonersvereniging Weyeblick. Dit jaar hopen we weer een mooi initiatief te steunen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op vrijdag 20 januari organiseert de afdeling samen met de afdelingen Middelburg en Veere voor de 2e maal een Walcherse Nieuwjaarsbijeenkomst in het Arsenaal te Vlissingen. Op het programma staat de presentatie van het boek “75 jaar SDAP-PvdA Zeeland” door Wim ten Hoor en daarna het toneelstuk “Storm” door de Zeeuwse Komedie. Met deze Nieuwjaarsbijeenkomst start ook de Zeeuwse campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart. Iedereen is welkom om te komen proosten op het nieuwe jaar, elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

Een heel mooi 2017 gewenst namens bestuur en fractie PvdA Vlissingen!

Frances Oreel (fractievoorzitter) & Ronald den Broeder (afdelingssecretaris)

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel