Door Frances Oreel op 1 mei 2017

Schriftelijke vragen vaststellingsovereenkomst met KSG

Onlangs vernamen wij dat het college van B&W een nieuwe overeenkomst met de Schelde-Damen groep heeft gesloten met betrekking tot een aantal zaken als aanvulling op de uit 2004 stammende koopovereenkomst. Het verheugt ons dat het college de wil van de gemeenteraad serieus heeft genomen en de erg slechte verhoudingen tussen het bedrijf en het college & organisatie heeft verbeterd.

Het college van B&W heeft aangegeven geen details uit de overeenkomst bekend te willen maken, maar te volstaan met de raad vertrouwelijk inzage geven in de overeenkomst. Dat betreuren wij, want daarmee is een openbare discussie onmogelijk. Daarbij is het meer dan waarschijnlijk dat derden iets zullen merken van de gemaakte afspraken: ook die derden moeten daar over volledig op de hoogte worden gebracht. Daarom, en mede gelet op een aantal zaken uit het verleden, verzoeken wij het college alsnog tot publicatie van de overeenkomst over te gaan, eventueel met weglating van de betrokken bedragen en namen.

De summiere informatie waarover wij beschikken geeft in ieder geval aanleiding tot de volgende vragen aan het college van B&W:

  • Bent U bereidt de overeenkomst in principe openbaar te maken, eventueel met minieme weglating van informatie?
  • U geeft (in de pers) aan dat U met Damen een pachtovereenkomst aan wil gaan met betrekking tot de Piet-Heinkade, en dat voor 99 jaar. Dat betekent, nu Damen al beschikt over een omgevingsvergunning voor dat gebied, dat Damen vrij is daar werkzaamheden uit te (gaan) voeren. In hoeverre heeft U rekenschap gehouden – en bent U bereid rekening te houden – met de belangen van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden aan de Piet Heinkade?
  • Vind U ook niet dat daar in ieder geval een normale inspraakprocedure bij hoort, waarbij belanghebbenden als omwonenden en L’Escaut hun belang kunnen inbrengen?
  • Is het niet gewenst – en wellicht noodzakelijk – om bij dit soort ingrijpende zaken de raad vooraf volledig te informeren én een stem te geven bij het besluit om de Piet Hein Kade voor zo’n lange tijd te vervreemden?
  • Op basis van welke bevoegdheid c.q. mandaat handelt het college in deze, en meent wellicht ook andere besluiten volgend uit deze overeenkomst te kunnen nemen zonder instemming van de raad?
  • Tot voor kort had U een juridisch geschil met Damen over de nieuw aan te leggen laad- en losplaats voor zware ladingen, zoals voor Exotech. Het geschil ging over de kosten, U stelde zich op het standpunt dat Damen deze diende te betalen, Damen was het daar niet mee eens. Ook vond het college dat aanleg op kosten van de gemeente als ontoelaatbare staatssteun kan worden gezien. In de nu gesloten overeenkomst, wie betaalt de kosten van de aanleg van deze laad- en losplaats?
Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel