Porthos opheffen is tegen de afspraak

Door Frances Oreel op 15 juli 2018

Onze eerste reactie op de mededeling van het Vlissings college van B&W, dat de Samenwerkingsovereenkomst Porthos pro forma wordt opgezegd, was verbazing en ontsteltenis. Uiteraard hebben we eerst alles op een rijtje gezet.

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten om onder andere de frontoffice van Porthos lokaal in Vlissingen te organiseren. De PvdA was tegen dit raadsvoorstel, want Walcherse samenwerking loont: kennis en kunde bundelen komt mensen met een zorgvraag ten goede.

Na de raadsvergadering van juli 2017 werd in september 2017 de motie ‘De inwoner centraal’ aangenomen. Het college heeft besloten de motie ‘De inwoner centraal’ uit te voeren. In de motie werd onder andere verzocht een gezamenlijke Walcherse evaluatie van de pentekening en een Walchers breed gedragen voorstel te doen voor doorontwikkeling van Porthos. De motie is Walchers breed ingediend en aangenomen.

De Samenwerkingsovereenkomst Porthos wordt iedere 5 jaar verlengd en de opzegtermijn is 2 jaar. Op dit moment is de evaluatie van de pentekening nog niet afgerond. In de pentekening is de basis voor de uitvoering (frontoffice) geregeld. Uit een evaluatie komen doorgaans aandachtspunten, conclusies en verbeterpunten. Dat betekent mogelijk een aanpassing van de Pentekening en daarmee een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst.

De PvdA begrijpt de pro forma opzegging van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos in die zin, omdat daarmee de samenwerkingsovereenkomst kan worden aangepast, afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie. Tegelijk is de pro forma opzegging niet meer dan een pro forma opzegging die geen definitieve opzegging kan worden zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Immers de gemeenteraad heeft besloten Walchers te blijven samenwerken. Daarbij zijn in de raadsvergadering van 11 januari jl. de beslispunten van het raadsvoorstel van juli 2017 betrekking hebbende op de wijzigingen frontoffice unaniem herroepen. Definitief opzeggen van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos valt niet binnen de door de raad vastgestelde kaders. Om die reden kan het Vlissings college geen definitief besluit nemen zonder tussenkomst van de gemeenteraad.

Daarbij is nog een aantal (financiële) overwegingen van belang, die doorslaggevend kunnen zijn voor de mogelijkheid om de Samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. Zo is een subsidie verstrekt voor een samenwerking tussen Porthos en Orionis Walcheren en is de afspraak gemaakt tussen de Walcherse gemeenten: Wie breekt, betaalt. De financiële gevolgen van de opzegging van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos zijn groot en zijn ook aan de raad ter beoordeling.

Al met al vinden wij het belangrijk om de pro forma opzegging in het juiste perspectief te plaatsen. Hoofddoel blijft Walcherse samenwerking. De PvdA Vlissingen heeft deze keuze ook in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Uitgangspunt is dat iedereen met een goed gevoel van vertrouwen een beroep moet kunnen doen op zorg. Daarbij is een goede ondersteuning van de medewerkers van Porthos belangrijk en een nauwe samenwerking met betrokken participanten. Bij zorg en welzijn gaat het om samenwerking en kwaliteit van de dienstverlening en niet om concurrentie. Hiermee zullen wij het debat ingaan.

Fractievoorzitter Frances Oreel

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel