Door op 5 september 2015

Motie opvang vluchtelingen

De PvdA Vlissingen wil het initiatief nemen in de raad om hulp aan vluchtelingen/asielzoekers te geven. Uit betrokkenheid bij de humanitaire ramp die deze vluchtelingen treft wil de PvdA dat de gemeente Vlissingen een actieve rol speelt door een bijdrage te leveren aan de opvang.

Daarom wil de fractie een motie indienen waarin we het gemeentebestuur van Vlissingen opdragen een concreet aanbod te doen. De fractie hoopt op een zo breed mogelijk gedragen motie en roept andere partijen op deze motie mede in te dienen om het signaal krachtiger te maken.

Deze motie wordt waarschijnlijk in de raadsvergadering van 10 september 2015 behandeld.

De tekst van de motie luidt als volgt:

De gemeenteraad van Vlissingen bijeen op 10 september 2015.

Overwegende dat:
– er steeds meer mensen vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten en in Nederland een veilig heenkomen zoeken;
– er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen;
– dit de komende tijd niet minder zal worden.

Voorts constaterende dat:
– inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen beperkte tijd geschikte opvanglocaties gevonden kunnen worden;
– gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen / asielzoekers;
– de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep heeft gedaan aan alle gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor deze groep vluchtelingen/asielzoekers;
– de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten op korte termijn hierover in gesprek zullen gaan met het COA.

Verzoekt het college:
– om zich in dit overleg met het COA actief op te stellen en een concrete aanbieding voor de opvang van vluchtelingen/asielzoekers binnen de gemeente Vlissingen te doen die met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

De PvdA-raadsfractie Vlissingen
Barend de Lange
Frances Oreel
Youssef Bouziani