14 maart 2014

Integer gemeentebestuur

Onze fractie krijgt de nadrukkelijke opdracht er vanuit de raad op toe te zien dat de gemeente integer wordt bestuurd. Integriteit is een morele eis, met als kern dat het algemeen belang nimmer vermengd wordt met het persoonlijk belang en ook dat het algemeen belang altijd uitgaat boven het persoonlijk belang. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Het alleen maar faciliteren, ondersteunen, regisseren en stimuleren, zoals het huidige college van B&W wil, is een ontkenning van het eigen bestaansrecht! Het lijkt wel alsof men niet in de gaten heeft dat de burgers juist initiatieven verwachten van een gemeente die zelf de verantwoordelijkheid dient te dragen voor taken van algemeen belang.

De PvdA spant zich in een zodanige cultuuromslag te bewerkstelligen, dat de gemeente in al haar geledingen een oplossingsgerichte manier van werken ontwikkelt ten opzichte van de burgers en ander en belanghebbenden. Tot op heden ervaren de burgers en andere vragende partijen de gemeente te vaak als een probleemgerichte organisatie. Dat betekent dat suggesties, vragen, verzoeken en wensen in eerste instantie een reactie te wachten staat waarom iets niet kan. Dat willen we veranderen in een mentaliteit die er op gericht is mee te denken en te zoeken naar methoden en middelen waardoor bepaalde zaken wél kunnen.

Dag 5