Door Frances Oreel op 25 oktober 2017

Huishoudelijke zorg?

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat gemeenten de huishoudelijke hulp (HH) als WMO-voorziening moeten betalen uit de WMO-middelen. Vlissingen meende tot dan toe dat inwoners de HH zelf moesten betalen, eventueel met behulp van de bijzondere bijstand.

Direct na de rechterlijke uitspraak besloot het college het beleid aan te passen conform de uitspraak (memo 10-06-2016). Hiervoor moest het beleid worden aangepast en de HH worden aanbesteed. Men streefde ernaar dit 01-01-2017 gerealiseerd te hebben. In de tussentijd zou aan nieuwe gevallen tegemoet worden gekomen met een maatwerkregeling die recht zou doen aan de rechterlijke uitspraak.

Naar aanleiding van de memo werden vragen gesteld door PvdA, POV, GL en SGP. In de beantwoording worden ook toezeggingen gedaan, zoals in de memo opgenomen, maar deze toezeggingen gaan verder dan de memo.

PvdA, POV, SGP, CDA en GL hebben geconstateerd dat de gedane toezeggingen in de gemeente Vlissingen niet zijn uitgevoerd door Porthos. Nieuwe gevallen wordt tot nu toe nog steeds verteld dat men de HH zelf moet betalen eventueel met behulp van de bijzondere bijstand. Ook zelfs na het vaststellen van de verordening WMO en Jeugdhulp per 1 april 2017!

Recent verscheen een bericht op Facebook (op de pagina van Stichting Belvos Vlissingen). Er wordt melding gemaakt dat er per 01-01-2018 iets gaat veranderen voor cliënten die aanspraak maken op HH op grond van de WMO met een tegemoetkoming van Orionis of Facilitas. Op dit bericht is door wethouder Vader gereageerd.

Wij hebben hierbij de volgende vragen aan het College van B&W van Vlissingen:

 1. Graag een toelichting van de wethouder op zijn openbare reactie op Facebook. De mededeling betreft gemeentebeleid, op dat moment nog te besluiten beleid, is dat juist? Waarom beschikt WVO over deze (voor) informatie en wat maakt de informatie slechts tot interne informatie van WVO-Zorg, zoals de wethouder stelt?
 2. De informatie gaat heel wat mensen iets aan, er lijkt sprake te zijn van onzorgvuldige communicatie, met als gevolg onrust (zijn de woorden van de wethouder), hoe heeft deze onrust kunnen ontstaan?
 3. Opvallend is de wijzigingsdatum van 1-1-2018, welke instructie heeft het college aan Porthos gegeven met betrekking tot nieuwe aanvragen HH nà de uitspraak van 18 mei 2016?
 4. Hoe heeft Porthos uitvoering gegeven aan die instructie?
 5. Hoe kan het dat cliënten nog steeds van Porthos te horen krijgen dat zij de HH zelf moeten betalen en hiervoor eventueel bijzondere bijstand kunnen aanvragen? Hoe staat dat in verhouding met gedane toezeggingen?
 6. Wat heeft u gedaan voor de oude gevallen: de mensen die van 1-1-2015 tot 18-5-2016 hun HH zelf moesten betalen terwijl zij volgens de uitspraken mogelijk wel recht hebben op HH via WMO-middelen?
 7. Kunt u een schatting geven van het geld uit de bijzondere bijstand dat onterecht besteed is aan HH? Welke bedragen zijn uit de WMO middelen overgeheveld naar de bijzondere bijstand, wat is er gebeurd met het verschil?
 8. Hoeveel ‘nieuwe gevallen’ zijn er na de uitspraak van 18 mei 2016 nog steeds doorverwezen naar de bijzondere bijstand? Hoeveel zijn toegekend?
 9. Hoeveel ‘nieuwe gevallen’ hebben geen recht op bijzondere bijstand en betalen de HH nu noodgedwongen zelf terwijl zij recht hebben op een WMO voorziening met betaling van een Eigen Bijdrage (vanaf 1 april jongstleden)?
 10. Waarom is het beleid HH anderhalf jaar na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep nog steeds niet aangepast? Waarom duurt dat zo lang?
 11. Heeft Vlissingen financieel baat bij deze vertraging? Zo ja, hoeveel?
 12. Kunt u een schatting geven van het bedrag aan WMO-geld dat Vlissingen eigenlijk heeft bespaard sinds 1-1-2015 door mensen ten onrechte geen WMO voorziening toe te kennen / af te wijzen (telefonisch / mondeling) voor HH? Waar is dat geld nu?
Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel