Alternatieve begroting

Door Frances Oreel op 7 november 2018

De partijen VVD, SGP, POV, PvdA en CDA kiezen gezamenlijk voor andere prioriteiten en komen daarom met een alternatieve begroting voor de gemeente Vlissingen. Uitgangspunt is de door het college gepresenteerde exploitatiebegroting met tekorten van € 4,3 mln, € 4 mln en € 1,1 mln in resp 2019, 2020 en 2021. Rekening houdend met de amendementen van de partijen, waarbij ruimte is gevonden voor lastenverlichting en intensiveringen is er een overschot van € 5,7 mln in 2019 tot € 10,8 mln in 2022. Een groot deel van dit verschil wordt veroorzaakt doordat het college via hun “te verwachten balans volgend uit het beleid” (blz. 170 van de begroting) de raad informeert dat rekening gehouden kan worden (nog geen formeel besluit) met een jaarlijkse uitkering van € 6 mln in het kader van het art. 12 traject en jaarlijks € 3 mln vrijval voorziening uit de grondexploitaties vanaf 2018!

Deze extra baten van € 9 mln per jaar vanaf 2018 neemt het college niet mee in hun begroting. De gezamenlijke partijen maken in hun alternatieve begroting wel gebruik van deze extra baten maar kiezen voor andere prioriteiten waardoor er ruimte is voor lastenverlichting, beleidsintensivering en extra aflossingen op de nog steeds (te) hoge schulden. De voorstellen van de partijen zorgen ervoor dat de negatieve Algemene Reserve verbetert (met € 5,9 mln) en de langlopende schulden extra worden teruggebracht (met € 25,5 mln) in 2022. Omdat in de alternatieve begroting gebruik wordt gemaakt van de aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds steunen de partijen de aanvraag voor deze uitkering. Wel komen de partijen met een verzoek om in de brief als oorzaak op te nemen de lage (negatieve) opbrengsten uit overige eigen middelen (de OEM), in plaats van “de gemeentelijke plannen die met krediet op krediet zijn betaald”. Met de OEM wordt bedoeld het wegvallen van de dividend uitkering van N.V. PZEM, voorheen Delta N.V. Donderdag, bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad, zullen VVD, SGP, POV, PvdA en het CDA ingaan op de wijzigingsvoorstellen.

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel