2 januari 2014

Algemene Beschouwing bij de behandeling van de Begroting 2014

Het was een Vlissings jaar met pieken en dalen. De pieken hebben wij meestal te danken aan initiatieven van anderen. Die ondersteunen we en liften dankbaar mee. Voor dalen, zoals onze eigen politieke crisis, hebben we geen hulp nodig. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en die positie vraagt een groot gevoel van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Dit in balans met de kritische houding die ons allen eigen is en de verschillende politieke agenda’s. Een evenwicht wat de afgelopen periode soms zeer wankel is gebleken.

Met de aanstelling van een nieuwe burgemeester zijn we in de Vlissingse gemeentepolitiek wéér een nieuwe periode ingegaan. Ik roep ieder van ons op om het net geschetste evenwicht te koesteren zodat de burgers, bedrijven en instellingen weer vertrouwen kunnen hebben in hun politici. Vertrouwen wat nodig is om, breed gesteund in de Vlissingse samenleving, forse veranderingen te bewerkstelligen. Wij gaan (mede gestuurd door Den Haag) veel van onze inwoners vragen. Dan mogen ze ook véél van ons verwachten. Evenwicht moet er zijn.

De Begroting 2014 is sluitend aan ons voorgelegd. Aarzelingen die wij hadden over de structurele inzet van een deel van het dividend van Delta N.V. hoef ik hier niet meer uit te spreken. In het voorwoord sluit het college niet uit dat ze in de nabije toekomst voorstellen zullen doen om de algemene reserve aan te spreken en in de aanvullende beschouwing, die we gisteren ontvingen, stelt het college zelfs dat er nog geen beroep hoeft te worden gedaan op de Algemene Reserve, maar in de begroting staat toch echt te lezen dat er geen rente wordt toegevoegd aan die reserve. Dan haal je de pot niet leeg, maar houdt je ‘m leeg. Het resultaat is hetzelfde. De PvdA wijst de keuze niet af, maar deze wijze van communiceren vinden wij niet prettig. Het schetst maar hoezeer deze al begroting onder druk staat.

Wij zullen er voor moeten waken dat bedragen (onder die druk) onbedoeld een eigen leven gaan leiden Ik wijs op de € 100 miljoen die door Den Haag is vrijgemaakt voor versterking van het armoedebeleid. Het bedrag voor Vlissingen is of wordt  in de begroting verwerkt als ‘algemene middelen’, want zo maakt Den Haag het over. Technisch misschien juist, maar niet goed! Met de decentralisaties gaan straks héél grote bedragen binnenkomen, óók zonder label, maar wel ‘bedoeld voor’…….! En daar moeten we het voor reserveren. Vandaar dat wij de aangehouden motie armoedebeleid (mede ingediend door de SP, GL, CU en D’66) vandaag in stemming willen brengen.

Wij constateren ook dat de verhoging van de sporttarieven over 2013 niet per 1 januari 2014 wordt teruggebracht naar de afgesproken 7,5% gemiddeld. De 15% was slechts tijdelijk omdat de verhoging pas in juli effectief  kon worden. Hierover dienen wij dan ook een motie in. Wij zullen voor de begroting voor 2014 stemmen. Dan ‘Hoofdstuk 4′ en de vertaling daarvan in de begrotingsverwachting voor 2015 tot en met 2017. De veranderingen in de samenleving gaan snel. We gaan er op anticiperen, gebruikmakend van onze dynamische samenleving, die barst van ideeën en creativiteit. De gemeenschap zal er baat bij hebben en het kost naar verwachting minder geld.

De gemeente Vlissingen gaat dus veel van de inwoners van Vlissingen, Souburg en Ritthem vragen. Dan moeten we als gemeente evenredig veel te bieden hebben. Proactief en in dialoog. Echter, die naam hebben we niet. De gemeente Vlissingen neigt naar maatregelen bedenken en invoeren vanachter het bureau (denk aan de aanpassingen in de WMO). Maatregelen die voldoen aan de regels en waarvan we aannemen dat ze ook voldoen voor de mensen. Is dat niet zo, gaan ze piepen, dan passen we aan, liefst individueel. Dat is repareren, geen beleid. In die houding moet echt verandering komen. Een gesprekspartner, een burger, een bedrijf of een instelling moet zich gelijkwaardig kunnen voelen. Dat geldt ook voor ons als raad. De afgelopen jaren is door ons en anderen binnen de raad, op tal van momenten en op vele manieren gevraagd om het complete overzicht van keuzemogelijkheden die een gemeente heeft: beïnvloedbaar, niet beïnvloedbaar, maakt niet uit. Gewoon alles.

Tot op heden zijn alle verstrekte gegevens en lijstjes op één of andere manier gebaseerd op voorliggende keuzes van het college. Ook het overzicht bij de beschouwing van het college, wat we gisteren ontvingen, biedt geen totaalinzicht. Het is de raad, die verantwoordelijk is voor die keuzes en die verantwoordelijkheid weegt zwaar in de huidige situatie. Dat is onze wettelijke taak en die kunnen we maar niet goed uitoefenen. Het college heeft met haar vaststelling van de  beïnvloedbare ruimte en bezuinigingsrichtingen een reuzenstap te ver gezet die qua uitkomst niet strookt met haar eigen analyse dat ook het coalitieakkoord en de allonge opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. De PvdA is juist blij met die analyse. Bij de grote omslag die gemaakt moet worden kan niets op voorhand vaststaan en moeten we alles tegen het licht houden. Er zullen dan meer en andere bezuinigingsmogelijkheden blijken te zijn. Laten we dat met elkaar aangaan, maar wel in een gelijkwaardige dialoog. De PvdA diende daarom dan ook een motie in om er voor te zorgen dat die gelijkwaardigheid er ook kan zijn, zowel naar elkaar als later ook naar burgers, bedrijven en instellingen.

Fractievoorzitter Jan Koopman