Door Frances Oreel op 26 juni 2016

Huishoudelijke hulp

In Vlissingen is met de invoering van de WMO 2015 de Huishoudelijke hulp voor ca. 1200 cliënten redelijk abrupt gestopt op 1 januari 2015. Zoals bekend is de PvdA fractie lange tijd aan het strijden voor een zorgvuldige uitvoering van de WMO 2015. Kort door de bocht komt het er op neer dat alleen met een zgn. keukentafelgesprek maatwerk geleverd kan worden aan de cliënten.

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan. Deze uitspraken zijn onherroepelijk. Onze PvdA staatssecretaris Martin van Rijn heeft hierop alle wethouders zorg een brief gestuurd. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Vlissingen een memo ontvangen van de wethouder met daarin de aanpassingen die nodig zijn om alsnog te voldoen aan de Wmo 2015.

De memo met de aanpassingen vinden wij onvoldoende. We hebben vragen opgesteld, die we spoedig gaan indienen. We doen ons best om met meerdere partijen op te trekken. Als de beantwoording onvoldoende blijkt, zal waarschijnlijk een motie worden ingediend.

Hierbij een korte, feitelijke samenvatting van de aanloop en het verloop van de WMO-Huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 in Vlissingen:

Vanaf ruim voor de zomer van 2014 zijn er vragen in de gemeenteraad gesteld door meerdere partijen over het opstarten van de keukentafelgesprekken. Wethouder Vader heeft maanden lang steeds nieuwe toezeggingen gedaan en data genoemd waarop de keukentafelgesprekken zouden worden opgestart. Er diende echter eerst personeel te worden aangetrokken.

Uiteindelijk zijn er geen gesprekken gevoerd, werden er slechts brieven gestuurd, algemene brieven die voor alle cliënten hetzelfde waren. Tussen al de brieven heeft ook nog een brief gezeten, waarin de cliënten – dat was later de verklaring van de wethouder – verkeerd zijn geïnformeerd. In de brief van eind november 2014 stond nl. dat er niets zou veranderen, totdat er een gesprek zou hebben plaatsgevonden. Die brief werd ‘ingetrokken’ en per brief, gedateerd 30 december 2014, zijn de ca. 1200 cliënten geïnformeerd dat per 1 januari 2015 de HH zou stoppen. Eerder was gebleken dat het bestand HH-Pgb, niet was geïnformeerd. Voor deze groep werd daardoor de einddatum 1 april 2015.

De uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland in december 2014 waarin o.a. over zorgvuldig individueel maatwerk (het zgn. keukentafelgesprek) uitspraak (ECLI:NL:RBNNE:2014:6176) is gedaan, was de aanleiding voor de gemeente Vlissingen om begin 2015 een belactie op te tuigen. Alle 1200 cliënten, die per 1 januari 2015 geen HH voorziening via de gemeente meer ontvingen, zouden telefonisch benaderd worden. Het college stelde zich daarbij op het standpunt dat de in te zetten belactie als aan de hiervoor genoemde (tussen) uitspraak tegemoet komend gezien kon worden, mede omdat de uitspraak slechts één uitspraak, in een individueel geval betrof. Dit leek afdoende, zeker omdat de gemeente Dantumadeel waartegen de zaak was gericht, zich heeft neergelegd bij de uitspraak en haar beleid heeft bijgesteld. Een uitspraak zoals van de Rechtbank Noord-Nederland betrof een zgn. uitspraak in eerste aanleg; daaraan wordt in zijn algemeenheid niet zomaar gevolg gegeven in vergelijkbare situaties.

Ondertussen liepen – op melding van de PvdA fractie – contacten tussen Vlissingen met de Brigade van Van Rijn en de VNG. In deze gesprekken is uitgebreid gesproken over de bedoeling van de WMO 2015 en de aanpak in Vlissingen. Deze gesprekken hebben voor het college van Vlissingen niet geleid tot bijstelling van het beleid. De staatssecretaris heeft uitgesproken dat voordat hij gaat ingrijpen bij gemeenten die de wet niet uitvoeren zoals de wet is bedoeld, hij eerst de lopende procedures zal afwachten, tot deze onherroepelijk zouden zijn.

Er waren inmiddels vele bezwaren ingediend in het hele land. In Vlissingen lag ook dat ingewikkelder. Omdat het besluit om de HH te stoppen in Vlissingen niet bij beschikking is bekend gemaakt, hadden de cliënten in principe geen mogelijkheid tot bezwaar. Hierover heeft de wethouder – weliswaar in tweede instantie – toch aangegeven dat bezwaar maken tot de mogelijkheden behoorde. De bezwaren werden echter, vanwege het ontbreken van een beschikking, niet-ontvankelijk verklaard. Het FNV heeft naar aanleiding hiervan een actie opgezet door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van Vlissingen.

Wethouder Vader is op vele momenten naar de gemeenteraad bemoedigend geweest als er vragen werden gesteld over een zorgvuldige uitvoering van de wet in Vlissingen. De bezwaarmogelijkheden en de mogelijkheid om een (nieuwe) aanvraag in te dienen zijn regelmatig aan de orde geweest naar aanleiding van signalen van zorgbehoevenden.

De staatssecretaris heeft in zijn duidelijke brief aan alle wethouders tevens gesteld dat hij bestuurlijk zal ingrijpen als blijkt dat gemeenten zich niet aan de bedoeling van de wet houden. In een aantal gemeenten zijn de uitspraken en brief van de staatssecretaris aanleiding geweest om het beleid per 1 januari 2015 volledig te herzien.

De gemeenteraad Vlissingen heeft op 10 juni jl. zoals aangegeven een memo n.a.v. de uitspraken van de CRvB en de brief van de staatssecretaris ontvangen.

De fractie zal de leden verder informeren over het verloop. Als er vragen zijn horen wij dat graag. Interesse in bepaalde stukken kan ook worden aangegeven, die zullen dan worden toegestuurd.

Frances Oreel (fractievoorzitter)

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel